نجوا با حروف الفبا (اول ابتدایی )

آموزشی -تربیتی(شهرستان سمیرم)

28نكته مهم آموزشي در مورد بخوانيم و بنويسيم پايه اول ابتدايي

4) دركتاب بخوانيم بخش وصداكشي نداريم بلكه از بخش وصداكشي به عنوان يك ابزار استفاده مي شود.

5) بيشتر فعاليت هاي مربوط به يادگيري كليد واژه ها حول محور كلمات هم آغاز وهم پايان است. آب/آرد-دست/توت-شانه/خانه

6) هفته اي 3 نگاره تدريس مي شود بنابراين در ماه مهر تمامي نگاره ها مي بايست تدريس شده باشد.

7) هدف كلي نگاره ها و نشانه هاي (1) ونشانه هاي (2)به ترتيب واج آموزي واژه آموزي وجمله آموزي است.

8) هدف كلي كتاب خواني وروان خواني به ترتيب گسترش واژگان و متن خواني (تسلط بر خواندن)است.

9) تصاوير پايين نگاره ها كليد واژه هستند كه به هيچ عنوان با هدف كلمه خواني از آنها استفاده نمي شود.

10) اجراي هر نگاره از نظر زماني قابل تفكيك نيست بنا به صلاح ديد معلم ومتناسب با موقعيت كلاس براي رفع خستگي وتنوع مي توان شعر نمايش ويا بازي را اجرا كرد.

11) از كارت هاي تصويري در پايان هر نگاره استفاده مي شود وهدف از آن تصوير خواني وآشنايي با كليد واژه مي باشد. در ضمن تصوير برداري ذهني از شكل خطي كليد واژه ها يكي ديگر از اهداف مهم نگاره هاست.

12) در استفاده از كليد واژه ها و نيز رو خواني متن انتزاعي در مرحله اول رعايت راست وچپ و بالا وپايين الزامي است ولي در مراحل بعد رعايت اين مورد ضرورتي ندارد.

13) به طور كلي از ابتداي بخش 2 آموزش نشانه هاي 1تا آخر هدف يادگيري شكل نوشتاري كلمات(املاء) نيست بلكه هدف اصلي اين درس ها خواندن كلمات ومتن انتزاعي است.

14) از صفحه 52 بخوانيم به بعد هر دو روز يك نشانه يعني هر هفته 3 نشانه تدريس مي شود.

15) در هنگام نوشتن زير نويس ها در كتاب بنويسيم دانش آموزان بخوانند و سپس بنويسند چون خواندن مقدمه و پيش نياز نوشتن است.

16) چون كتاب بخوانيم وبنويسيم داراي دو نوع خط نسخ ونستعليق مي باشد بنبر اين در جايي كه دانش آموز فعاليت نوشتاري انجام مي دهد از خط نستعليق تحريري استفاده مي كند اما در فعاليت شفاهي خواندن خط نسخ ملاك خواهد بود.

17) امداد رسمي دانش آموزان از صفحه 42 بنويسيم كه جمله بندي كامل است شروع مي شود يعني از درس 3.قبل از اين كار مي توان كلمات جداجدا كه قبلا آموزش داده شد به دانش ا آموزان ياد داد.

18) با توجه به اينكه خود كتاب به قدر كافي گنجينه لغات دارد لذا نياز به گفتن املاء از كلمات خارج از كتاب نيست در ضمن تا آنجا كه امكان دارد از املاءخود ساخته توسط معلم اكيدا خودداري گردد.

19) از صفحه 56 جمله نويسي به صورت رسمي آموزش داده مي شود.

20) از صفحه 84 به بعد بهتر است اسم حروف رانيز به دانش آموزان آموزش دهيم.

21) در بخش روان خواني هدف تقويت مهارت خواندن وپي بردن به معنا ومفهوم آن مي باشد لذا از اين قسمت نبايد دانش آموز چيزي بنويسد چون خط آن نسخ است.

22) در نوشتن نشانه ابتدا معلم بايد با گچ خوب روي تخته بنويسد سپس چند تن ديگر از دانش آموزان روي تخته بنويسند وتمرين كنند آنگاه از روي كتاب بنويسيم نسخه برداري تقليد وتمرين كنند.

23) تشديد سمعي است يعني گوش ما صدايي را دو بار مي شنود وما يكي را به حرف تبديل مي كنيم وبه جاي صداي ديگر نشانه تشديد روي آن مي گذاريم.در ضمن در درس تشديد دانش آموز حرف يا صداي جديدي را يا نمي گيرد بلكه با ويژگي يك علامت آشنا مي شود .

24) تصاوير نشانه هاي(2)بيان كننده مطلب درس هستند لذا استفاده مؤثر از آن ها در انتقال مفهوم مورد توصيه مي باشد.

25) در بخش 3 نشانه هاي (2) بهتر است از شيوه داستان گويي استفاده شود وسعي شود از خود بچه ها در ارائه داستان كمك گرفته شود.

26) در حين داستان گويي مي توان از كارت كليد واژه هاي نشانه هاي (2)استفاده كرد و همزمان كلمات كليدي را روي تابلو نوشت ونشانه مربوطه را به رنگ قرمز مشخص كرد.

27) هدف از نوشتن به صورت خط تحريري در كتاب بنويسيم خوشنويسي نيست بلكه درست وخوانا نويسي از اهداف به كار گيري خط نستعليق است.

28) دلايل توالي واج ها ريشه در اولا بسامدثانيا شكل وثالثا تعداد حروف ونشانه ها دارد. بسامد:مقدار تكرار يك پديده را مي گويند وچون حرف آدر كلماتي كه اول آتها باآشروع مي شود ومورد استفاده زياد دانش آموزان است لذا نشانه (آ)در ابتداي كتاب آمده است.

شكل:شكل نوشتاري حروف از ساده به پيچيده تنظيم شده است لذا حروف آسان در ابتدا وحروف مشكل بعدا آموزش داده مي شود.تعدد:منظور حروف چند شكلي است كه آموزش از حروف تك شكلي شروع وبه حروف چند شكلي گسترش مي يابد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:27  توسط پوران صادقی  |